icon
icon
icon
icon

ปฏิบัติการ 100 อปท. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ

จากสถานการณ์แรงงานไทยในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มวัยแรงงานส่วนใหญ่ถึง 66% มีระดับการศึกษาไม่เกินระดับประถม สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 20% และสำเร็จในระดับอุดมศึกษา 14% (จากตัวเลขสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2550) สะท้อนถึงปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย ส่งผลต่อผลิตภาพในการทำงาน ซึ่งพบว่า แรงงานไทยโดยเฉลี่ยมีผลิตภาพในการทำงานคิดเป็น 6.52 ดอลลาร์/ชั่วโมง เมื่อเทียบกับแรงงานมาเลเซียมีผลิตภาพ 17.23 ดอลลาร์/ชั่วโมง หรือห่างกันเกือบ 3 เท่า

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรวัยแรงงาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 100 แห่ง ใน 27 จังหวัดนำร่อง

map
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:

picture

Clip VDO

แนวคิดการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ต้องการเรียนต่อแ­ละเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ บรรยายโดย อ.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ จำนวน 8 ตอน
คลิกที่นี้! เพื่อดูคลิปวีดิโอ >>
คลิกที่นี้! เพื่อดูคลิปวีดิโอ เสื่อกก-นาหมอม้า >>
คลิกที่นี้! เพื่อดูคลิปวีดิโอ สัมมาชีพ ปลายพระยา >>


picture